OCEAN ENERGY AS
Informasjonsprospekt februar 2018

Ansvarsforhold

Dette prospektet er utarbeidet for å søke å gi et mest mulig dekkende bilde av virksomheten til Ocean Energy AS. Opplysningene i dette informasjonsprospektet er utarbeidet av selskapet styre og er så langt styret har kjennskap til korrekte og i tråd med alle kjente forhold. Utsikter og vurderinger er foretatt etter beste skjønn.

Selskapet er ikke involvert i rettssaker eller tvister som har betydning for vurdering av selskapet.

Emisjonen er ikke prospektpliktig da emisjonstørrelsen ikke overstiger 1 Mill. Euro.

Kjøp av aksjer er forbundet med risiko for tap. Mer informasjon om dette og andre forhold det er viktig å gjøre seg kjent med før en investeringsbeslutning fattes finnes i informasjonsmateriellet som er utarbeidet i forbindelse med emisjonen.

Februar 2018

Styret

Sammendrag

Energiselskapet Ocean Energy har de siste årene utviklet og fått patentert en bøyeløsning som synes å ha løst det største problemet for alle tidligere forsøk på bølgekraftverk-løsninger – nemlig havari ved ekstremvær!

Med «The Storm Buoy», stormbøyen, kan bølgekraftverket motstå de enorme naturkreftene som alt blir utsatt for til havs. Bølgekraftverket overlever selv de hardeste stormer fordi den flytende delen på havoverflaten regelrett senker seg automatisk ned under vann ved ekstremsituasjoner og dermed rir været av mens selve generatoren er plassert permanent og sikkert nede på havbunnen og generer strømmen direkte gjennom en nyutviklet og meget avansert liniær-generator uten bevegelige deler utad.

Ledende samarbeidspartnere

Ocean Energy har valgt å samarbeide med det Uppsala Universitets-baserte selskapet Seabased AB om bruk av deres ferdig-ut-viklede lineærgeneratorer og strømtrans-formasjonssystem som i dag er i ferd med å bli fabrikkert og utplassert utenfor Lysekil i en kommersiell park sammen med energi-selskapet Fortum. Dette selskapet har kommet lengst i verden mht. å utvikle effektive lineær-generatorer for montering på havbunnen.

Dette nye og samlede bølgekraftkonseptet kan bety en revolusjon innenfor denne siste uutviklede gren av helt grønn energi på verdensbasis. Dette gjør at vi nå sannsynligvis står foran et kommersielt gjennombrudd innen offshore bølgekraft – på linje med gjennombruddet for kommersiell vind- og solenergi på 80- og 90-tallet.

Støttet av Innovasjon Norge Innovasjon

Norge – som allerede har evaluert Stormbøye-prosjektet sammen med Sin-tef, NTNU og gav prosjektet støtte – sier i sin tilsagnsinnstilling:

«Dette prosjektet kan bety et para-digmeskifte innen Bølgekraft»

Prosjektet ble også nominert til «Innovasjonsprisen 2012» av DNB og i den sammenheng uavhengig vurdert av Det Norske Veritas.

Omfattende tester

I tillegg til testen i Norge kommende høst har Ocean Energy inngått en avtale om en uttesting av systemet ved det Spanske hav-forskningsinstituttet Plocan på Gran Canaria. Hvis testen der også innfrir er det et ønske fra Spanske myndigheter om å grad-vis installere opptil 200 MW produsert av bølgekraft på øygruppen – dette pga. de ekstremt høye strømprisene lokalt på hele 1.60 – 2.20 kroner pr kWh. kombinert med at lokale myndigheter ønsker å begrense videre utbredelse av uestetiske vindmøller på øygruppen og særlig ytterligere bruk av lokale små diesel-generatorer – som man planlegger å avvikle parallelt med innfasing av ny grønn energi.

Denne konkrete øygruppen alene kan der-for representere min. 8000 enheter av systemet ved en vellykket test.

Se mer om dette i «Forretningsplan».

Bli med på prosjektet nå – på et tidlig tidspunkt – dermed også til en lav aksjekurs, og ta del i verdiutviklingen i selskapet fremover!

I forbindelse med denne «Folke-emisjonen» har vi satt prisen på selskapet til en lav kurs pr. aksje.

Litt om emisjonen:

Denne «folkeemisjonen» til denne kursjen er kun for å hente inn de nødvendige midler for gjennomføring av den første funksjonstesten, sammen med midlene fra statelige Innovasjon Norge og Skattefunn. Dvs. oppad begrenset til 7.5 Mill. kroner.

«Først til Mølla»:

Ocean Energy skal som nevnt kun ta inn ca. 2 gangen av det staten har støttet prosjektet med i denne «Folke-emisjonen» – dvs. 7.5 millioner kroner. Det er nok til å gjennomføre den viktige testen i Norge og bevise at det samlede konseptet virker. Når tegningsbeløpet er nådd, tildeles aksjepostene etter «først til mølla»- prinsippet.

Vær derfor rask til å bestille din aksjepost ved å skrive ut og sende inn tegningsblanketten som kan lastes opp til høyre her på hjemmesiden – eller bestilles direkte fra selskapet og mottas som dokument pr. post via: oce@oce.as.

Etter vellykket test og videre utviking av selskapet mot en – potensielt – fremtidig børsnotering vil ytterligere emisjoner gjennomføres mot Institusjonelle investorer – da sannsynligvis til en høyere aksjekurs enn i denne første og sterkt begrensede folke-emisjonen hvor du kan delta. Imidlertid vil du også i fremtiden få forkjøpsrett på aksjer hvis du blir med allerede nå.

Et håndslag til bærekraftig energi

Husk dette er ikke bare en aksje som kan gi fortjeneste. Det handler like mye om å være med å påvirke miljøet for fremtiden positivt – med en aksje som beviser at du var med å gjøre noe konkret for miljøet!

Så les derfor videre om prosjektet på hjemmesiden og i «Forretningsplan» – og glem ikke å sende inn tegningskjemaet hvis du liker ideen – skannet eller pr. post i god tid! Om du tegner deg for minimumsbeløpet – eller mer – er du med å hjelpe vårt utviklingsteam i prosessen med å lansere bølgekraft som et nytt, kommersielt og grønt energi-alternativ for fremtiden og mot verdensmarkedet!

Organisering

Ocean Energy AS - Prosjektet

Kort beskrivelse av ideen.

Gründeren som står bak Ocean Energy AS (OCE) har over en periode på nærmere 10 år arbeidet frem og patentsøkt et enkelt og robust bølgekraftverk (WaveInductorTM) basert på direkte elektrisk induksjon i en lineær-generator i kombinasjon med robuste flytebøyer. Løsningen er i dag patentert på verdensbasis.

Basert på et krav i første patent om nedsenking av hele anlegget ved ekstremvær har OCE deretter patentsøkt en generell neddykkbar flytebøye (The Storm BuoyTM) som automatisk dykker ved ekstremvær for å unngå havari ved for store bølgehøyder offshore. Denne kan kombineres med Wave-Inductor eller andre bølgegeneratorer som finnes i dagens marked eller garantert vil komme i fremtiden. Løsningen ble tilkjent patent tidlig i 2012.

Hvilke eksisterende behov og/eller utfordringer løser ideen?

Det har vært gjort mange mer eller mindre mislykkede forsøk med Bølgekraftverk i både Norge og internasjonalt i over 30 år og et gjentagende problem for samtlige av løsningene er at de ganske fort totalhavarerer ved ekstremvær gjennom vintersesongen.

Norges fremste ekspert på området med flere fullskalaforsøk bak seg som alle havarerte – konkluderte oppgitt for noen år siden med at: «Det er umulig å skape kommersielle bølgekraftløsninger da de blir for dyre skal de dimensjoneres så kraftig at de tåler ekstremværet – på linje med oljeplattformer…» Han tok da utgangspunkt i at løsningene skal ligge i overflaten hele tiden.

Dette utsagnet var grunnlaget for selskapets banebrytende ide om å kombinere bunn-monterte generatorer med bøyer som senkes ved ekstremvær som dermed unngår havariproblemene – uten at strukturene blir nevneverdige dyre eller overdimensjonerte. (På linje med at Ubåter i overflatestilling tilsvarende heller dykker ned noen meter ved høye bølger for å unngå plagsom sjøgang…).

Videre var de mange tidligere mislykkede bølgekraftløsningene rent mekanisk utformet så merkverdige og sårbare – ofte med konvensjonelle turtalls-generatorer drevet med både Hydraulikk-pumper og åpne wire-trekk flytende oppe i overflaten – at løsningene heller ikke gav ønsket virkningsgrad og krevet et betydelig vedlikehold mot saltvann og korrosjon hvis de – teoretisk – fortsatt skulle bli liggende i drift etter den første vinterstormen…

Noe ingen egentlig har klart med kommersielle produksjonstall pr. dato. (Med unntak av generatorene til våre Svenske partner – nå gjennom flere års testing).

Det er disse grunnleggende utfordringer som har hemmet bølgekraften fra å bli utviklet kommersielt – som Vind og Solkraft – som Ocean Energy nå synes å ha løst med «The Storm Buoy» kombinert med bunnmonterte og hermetisk lukkede lineærgeneratorer.

På hvilken måte løser ideen disse behovene/utfordringene?

Ocean Energys samlede ideer og patenter er basert på at påfølgende 4 grunnleggende kravspesifikasjoner for et bølgekraftsystem måtte bli løst gjennom prosessen:

Kravene ble fremsatt ved oppstart av prosjektet for en del år tilbake og ble definert etter en grunnleggende analyse av problemstillingene. Nå er faktisk alle disse kravene løst av selskapet sammen med partnere og innebærer følgende 4 grunnpostulater for et fungerende system:

1. Enkel bølge-absorpsjon – «bølge til energikonvertering» – med optimal virkningsgrad.

Dvs. maksimalt 1 – en – kraftkonvertering fra fysisk havbølge til el-strøm inn på forbrukernettet. Uten bruk av mekaniske mellomløsninger med hydraulikk, girkasser eller trinsesystemer…

Løsning: Man benytter her den nyeste teknologien innen svært saktegående lineærgeneratorer som genererer elektrisiteten direkte i takt med bølgenes lave frekvens på overflaten for deretter å samkjøre flere generatorer til å produsere en samlet og normal vekselstrøm som kan leveres rett inn på nettet. Virkningsgraden er forbløffende høy. Se vedlegg med de siste rapporter fra ny testgenerator i Sverige.(Se «Forretningsplan»).

2. Marginalt vedlikehold og fornyelsesbehov.

Dvs. korrosjonsfri og selvsmørende anordninger uten overflødig og friksjons-skapende mekanikk for selve energi-konverteringen.

Løsning: De bunnmonterte lineærgeneratorene er helt hermetisk lukkede og fylt med Nitrogen for å unngå enhver form for korrosjon.Eneste bevegelige del er magnetstatoren som beveger seg vertikalt opp og ned inne i den lukkede sylinderen. Generatoren står trygt på havbunnen i et beskyttet miljø med jevn temperatur, lite ekstern påvirkning samt ikke minst stabil kabling som ligger stille på havbunnen slik at man unngår brist i kablene over tid. Antatt levetid er nå estimert til hele 20 år.

3. Havarisikkert utstyr.

Dvs. at utstyret ved de få, men estimerte ekstremtilfellene av uvær gjennom vinter-sesongen med enkle grep må kunne «nullstilles» på en slik praktisk måte at utstyret tåler disse påkjenningene for en periode.

Løsning: Ved ekstern manuell kommando eller automatisk ved sterkt økende påkjenning senker overflatebøyen seg gradvis – via kompensering med ballasttanker – ned til et undervannsnivå som gjør at bøyen fint kan overleve uværet på overflaten. Straks forholdene er normalisert gis et akustisk signal og bøyen slippes opp igjen til overflaten, ballasttankene tømmes og normal produksjon gjenopptas. Det er dette som blir selskapets hovedprodukt og kalles «The Storm Buoy».

4. Enkel implementering i en kommersiell modell. Dvs. at bølgeenhetene med letthet må kunne implementeres i et større konsept for kommersiell strømlevering inn på det landbaserte nettet.

Løsning: Gjennom fellessamarbeidet med det Uppsala-baserte Seabased AB kan vi lisensbenytte deres strømtransformasjon og kontribusjons-system for samkjøring av opptil flere hundre generatorer inn mot et felles transformatorpunkt på land. Systemet kan bygges suksessivt og modulært ut fra 45 generatorenheter til parker på opptil 100 MW basert på flere 100 generatorenheter. Dette forenkler også investeringen for mindre aktører. Man kan f.eks begynne med en park på 3 MWh (slik som er planen med Plocan og partnere på Gran Canaria) og så suksessivt bygge denne forsiktig ut når man har positivt cash flow og god inntjening.

Hva er ideens langsiktige potensial og hva er realistiske mål om 2 år?

Det globale markedet for bølgekraft anses på verdensbasis å være like stort som verdens samlede produksjon av vannkraft pr. i dag når først teknologien kommer – sier analysebyråene.

Vår generatorleverandør Seabased AB ser dette og bygger derfor nå opp sin nye generatorfabrikk ved Lysekil sammen med sine partnere. Den første del-målsettingen for denne produksjonslinjen er en produksjon på nærmere 2 000 enheter pr. år.

Vår første potensielle testkunde – ved Plocan på Gran Canaria – har indikert et ønske om å utplassere opptil 200 MW de kommende 5 – 10 år etter vår funksjonstest neste år. Dvs. en investering som omfatter inntil 8000 enheter av vår løsning. Med dagens høye strømpris på Kanariøyene (i snitt hele 1,60 kr. pr. kWh) er dette meget lønnsomme prosjekter som derfor er relativt lette å finansiere pga. mulighet for forhåndssalg av strømmen til de lokale energiselskapene som garantigrunnlag for ordinær låne-finansiering samt at EU i utgangspunktet støtter/finansierer de resterende 50 % av slike prosjekter på linje med Enova i Norge.

Det primære markedet på store øygrupper med høye strømpriser som Kanariøyene, Hawaii, Stillehavsøyene og de Karibiske øyer samt Japan med sin nye og grønne energiplan etter Fokushima – synes alene å være ekvivalent til over 40 000 enheter av «Storm Buoy» for kommende år. Så potensialet for produktet er utvilsomt betydelig.

Hva er den planlagte prosessen for å oppnå målsettingen/realisere potensialet?

For å realisere prosjektet har Ocean Energy valgt å samarbeide med de beste aktørene i verden innen sine respektive og spesielle segmenter. På El-generator siden har vi derfor som allerede nevnt inngått et samarbeid med den svenske Seabased AB som gjennom over 10 år – sammen med Ångstrømlaboratoriet på Uppsala Universitet har utviklet selve lineærgeneratoren som skal stå på havbunnen og strømkontribusjonssystemet for ilandføring og tilkobling av strømmen til det kommersielle El-nettet.

For beregningene under utvikling av bøyen har vi inngått et nært samarbeid med Sintef-avlegger Leiv Eiriksson Nyskapning AS, Trondheim (som også nå er gått inn blant selskapets største aksjonærer. Disse er representert i Ocean Energy AS ved Dr. Jon Sletthaug som selskapets prosjektleder (hans doktorgrad er innen strømgenerering).

Vi har også direkte tilknytning til Universitetsmiljøet i Trondhem som vil benyttes aktivt under uttestingsprosessen av systemet og dokumentasjonen av bøyene fremover. På komplett styringssoftware og firmware-delmekanikk har vi inngått samarbeid med Lyng Gruppen i Trondheimsregionen representert med CTMLyng AS i Klæbu og etter hvert Eltorque AS i Vanvikan. På den rent praktisk/mekaniske maritime siden ønsket vi å samarbeide svært nær det unike maritime miljøet på Sunnmøre og vi har således blitt en del av «Det Maritime Cluster».

Vi har gjennom dette tilknyttet oss plast-pioneeren Westplast AS, Leinøy som hovedpartner på bygging og montering av bøyen. Disse lager i dag verdens ledende bøyer for Kystverket og Det Norske Polarinstitutt som blir brukt både i arktisk og antarktisk og har derfor enestående erfaring med store bøyer under ekstreme forhold.

For den parallelle testen på Gran Canaria har vi tilsvarende inngått en avtale med havforskningsinstituttet Plocan ved Telde, Las Palmas.

Utover dette har vi trukket med oss de ressurspersonene vi mener er viktige for å få en kompetent helhet i Ocean Energy AS – her kan bla. nevnes både Dr. Ingeniører innen sterkstrøm, teknisk fysikk og bølgekraft for selve utviklingen av løsningen og tilsvarende siv.øk rådgivere på finansieringssiden.

Vi vil løpende søke å supplere virksomheten med de beste ressurspersonene innen sitt segment for å holde et topp kompetansenivå.

Prosjektet er gjennomgått av Innovasjon Norge – ved NTNU, Sintef – og de har tidligere bevilget en støtte på ca. 4.0 Mill. til dette prosjektet. Prosjektet er også blitt nominert til DNB’s Innovasjonspris for 2012 og ble i denne sammenheng gjennomgått av uavhengige konsulenter fra Det Norske Veritas.

Etter at produktet er testet og etablert i Skandinavia ønsker vi å lisensiere ut produksjonen av «The Storm Buoy» på de andre kontinentene. Bla. på Gran Canaria er det allerede et krav at den fysiske bøyen skal produseres der nede lokalt, mens all avansert teknologi – hardware og software – leveres fra Norge.

Våre første markedskanaler vil være todelte ved at vi:

1. Selv vil være forhandlere for Seabased AB sine generatorer i visse markeder (som Nordsjøen for Co2 reduksjon på oljeinstallasjoner og Gran Canaria samt noen andre øygrupper) og der selge komplette systemer sammen med i en pakke. Her blir vi selv salgskanalen og direkte forhandler. Selskapets gründer har meget lang erfaring på oppbygging av salgs-apparater internasjonalt og har også mange ressurspersoner å trekke med på salgsteamet ethvert som dette eskaleres så denne utfordringen vil selskapet selv klare.

2. Vi vil tilby våre bøyer i de krevende markedene hvor slike løsninger trengs overfor andre leverandører av generatorer. Disse produsentene vil da bli vår forhandler ut i verden for øvrig.

 

 

Ocean Energys neddykkbare og patenterte og flytebøye (Storm Buoy).

Ocean Energys neddykkbare og patenterte og flytebøye (Storm Buoy).

Figur: Bølgeenergikart

 

 

Figuren viser at i havet utenfor norskekysten mellom Stadt og Lofoten er transporten av bølgeenergi i tidsgjennomsnitt mellom 30 og 50 kW/m, men mindre innover Skagerrak og opp mot Finnmark. Det må for øvrig merkes at den midlere bølgeenergien er minst dobbelt så stor om vinteren som om sommeren. Tilsiget av bølgeenergi inn mot norskekysten er anslått til 400 TWh i et normalår. Den samlede ressursen i norske farvann er faktisk ikke vesentlig mindre enn energiressursene i alle våre vassdrag.

Regnskapsforhold

Nedenfor gis opplysninger om selskapets nøkkeltall og -informasjon. Note 1. Tall i hele NOK 1.000. Selskapet ble etablert den 22.11.2007.

Noter

Note 1
Regnskapsprinsipper
Årsoppgjøret for selskapet settes opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk.

Hovedregel for klassifisering
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal betales innen ett år, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, og nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Varige driftsmidler og avskrivninger
Varige driftsmidler er vurdert til opprinnelig kostpris med fradrag for avskrivninger som er be-regnet på grunnlag av antatt økonomisk levetid. Lineære avskrivninger benyttes.

Aktiverte utviklingskostnader
Utviklingskostnader aktiveres i takt med arbeid på de ulike prosjektene. Aktivering inkluderer kun direkte henførbare utviklingskostnader. Kostnad-er til generell administrasjon og andre indirekte kostnader aktiveres ikke men blir fortløpende kostnadsført. Et grunnleggende prinsipp for aktivering er at kostnadene antas å tilføre prosjektet en verdi, som i fremtiden vil generere inntekter. Inntektene vil komme til syne ved at prosjektene går over i produksjonsfasen eller for eksempel, ved at prosjektet selges.

Konsolideringsprinsipper
Regnskapet viser tallene for Ocean Energy AS.

Opsjoner-Incentivordninger
Det er fattet prinsippvedtak om etablering av en incentivordning for selskapets tillitsmenn. Prin-sippvedtaket inneholder en bestemmelse om at innløsningskursen skal være NOK 1.00 pr. aksje.

I alt inntil 7 mill. aksjer kan utstedes, med forfall 31.12.2017.

VPS
Selskapet er et Aksjeselskap (AS). Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen.

Note 2

Anleggsmidler

Denne posten består av følgende; FOU, utstyr etc.

Note 3

Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på NOK 4735.000,00 fordelt på 94.700.000 mill aksjer hver pålydende NOK 0,05. Alle aksjer er fullt innbetalt og lydende på navn. Selskapets aksjer er fritt omsettelige og i generalforsamling gir en aksje en stemme. Det er en aksjeklasse.

Aksjonærforhold

Selskapets registrerte aksjekapital er på NOK 4.400 000,00 fordelt på 88 000 000 aksjer hver pålydende NOK 0,05 og fullt innbetalt og lydende på navn. I generalforsamling gir en aksje en stemme.

Aksjene er fritt omsettelige. Selskapet har 506 aksjonærer.

Aksjonærliste pr. 01.06.2016

 

Styre - Administrasjon og nøkkelpersoner

Styreformann Kjell Lybek Jørgensen

Norsk statsborger, f. 1932, bosatt i Spania. Befalsutdannet som jagerflyger ved Royal Canadian Air Force og ved det Norske Luftforsvaret. Jagerflyger i det Norske Luftforsvaret i perioden 1954 – 1959 ved 322 Skavadronen på Rygge Flystasjon. Deretter ansatt som Kaptein og Instruktør i Braathens Safe til 1993. Har gjennom perioder arbeidet som leder av Braathens Safes Flyverforening. Grunnla og drev Buco Invest A/S som kommandittselskap med parter innen Shipping – bl.a. aktiv medier i Sol Safe AS(- Sig. Bergersen), Stavanger, Larsen& Hagen Shipping Sandnes og var styremedlem i disse selskapene gjennom en årrekke. Grunnla og var styreformann i West Computers AS og Norwegian Petroleum AS. Har generelt lang erfaring med styrearbied og styreverv. Fra 1993: Har samarbeidet med spanske partnere med salg og utvikling av eiendom i Alicante-området og har i dag et betydelig nettverk i Spania.

Viceformann og gründer Tov Ole-Jacob Westby

Norsk statsborger bosatt i Norge f. 1960.
Bopel: Åsstubben 1, 0381 Oslo
Gründer av selskapet.
Utdannelse:

1982 B.Sc i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Molde.

 

Kort om Tov Westby som Gründer:

Westby arbeider i dag primært som privat investor, men ønsker å lede dette prosjektet – som er hans «baby» – frem til det beviselig blir en suksess. Han startet rett etter endt utdannelse og militærtjeneste i 1983 det som ble en av Norges største PC-aktører på 80-tallet og startet tidlig på 90-tallet det senere børsnoterte Mamut ASA sammen med Eilert Hanoa. Mamut, med 460 ansatte, er i dag blitt en av Europas ledende selskaper innen SMB-software og er representert i 16 land med over 400.000 brukere og 520 mill. i omsetning. Mamut ble oppkjøpt av VISMA for 780 mill. sommeren 2011 og tatt av børs. Westby har betydelig erfaring med utviklingsprosjekter innen hardware og software fra bl.a. Telenor som Utviklingssjef og senere Markedssjef ofr Telenor Satellite Services, Multimedia samt at han også har omfattende mekanisk og maritim erfaring fra ungdommen gjennom praktisk drift av en marina gjennom oppvekst og ved siden av studiene.

Denne maritime bakgrunnen er inspirasjonskilden til oppfinnelsen av «Wave Inductor» og «The Storm Buoye». Som målbevisst gründer har Westby mange vellykkede prosjekter bak seg og han evner spesielt den kunsten å dra inn riktig eksternt nøkkelpersonell i de respektive prosjekter for å oppnå den fremsatte målsettingen.

Westby er medoppfinner av patentert bølgekraftverk, med norsk patent i 2005 og USA patent i 2008. Oppfinner av patenterte StormBøye – 2009.

CEO Asbjørn Skotte

 

Norwegian citizen residing in Norway, b. 1957.
Domicile: Hatlevegen 1, NO-6240 Ørskog
Founder of the company (together with Tov Westby)

Education:

1976-1979 Ålesund Maritime College in Ålesund
1989 Bachelor, University of Bergen
1995 Law degree, University of Bergen

Have specific experience in energy and oil business, as both CEO and attorney for several international oil companies for years. Made the first draft of a floating buoy, which induced power already in 1979. Co-investor of patented wave power plant, with Norwegian patent in 2005 and U.S. patent in 2008. Co-investor of patented storm buoy – 2009.

Direksjonssekretær Tone Misund

Norsk statsborger bosatt i Norge.

Har utdannelse innen handel og kontor.

Produktutvikling og FOU Lars Bystrøm

 

Svensk statsborger bosatt i Sverige, f. 1953.

Sivilingeniør i Teknisk Fysikk fra Universitet i Uppsala 1980.

Tidligere bl.a. styremedlem i Telenor Satellite Services BV i Nederland og adm. dir. i Telenor Satellite Services AB i Sverige.

I dag konsulent i eget konsulentfirma, med bl.a. Svenska Rymdbolaget AB og gruveselskapet LKAB som hovedkunder.

Prosjektutvikler og PR-ansvarlig Jan Høvik

 

Norsk statsborger bosatt i Norge f. 1954.

Cand. Mag. Samfunnsvitenskapelige emner 1979. Sosialøkonomi mellomfag 1982 Universitet i Bergen.

Forretningsutvikler og rådgiver for norske og nordiske bedrifter.

Omfattende erfaring bl.a. som adm. dir. i norsk datterselskap av stort internasjonalt medieselskap, medlem av styrer i bransjeorganisasjoner og i styret for Telenor Media. Har lang fartstid i fra Telenor-konsernets ulike deler med særlig vekt på forretningsutvikling, ny teknologi og salgsledelse.

Finans- og strategirådgiver Fredrik Stange

MBA from the business school in St. Gallen, Switzerland. Core competence in International senior management, business development and M/A from Manufacturing- and Prcoess industries, Banking and Finance. Operational management experience from top management positions in Europe and America from Henkel KGaA and in Europa and Asia from Norsk Hydro. Senior Vice President of Kreditkassen (Nordea). Extensive experience with management of entities with a large number of subsidiaries and from international and domestic board positions.

Prosjektleder Jon Sletthaug

Senior bedriftsrådgiver

  • Siv.ing/Dr.ing. fra NTNU 1970
  • Elektromekanisk industri – NEBB AS, EGA/AEG
  • Daglig leder ved Vassdrags- og Havnelav./SINTEF
  • Etablerer og daglig leder av såkornkapitalselskapet ASEV AS og Norsk Nyetablering AS
  • Direktør i venturekapitalselskapet Trøndelag Vekst
  • Styreverv i en rekke høyteknologibedrifter
Appendix:

Vedtekter
01.02.2017

§ 1.
Selskapets navn er Ocean Energy AS

§ 2.
Selskapets forretningskontor er i Trondheim.

§ 3.
Selskapets formål er produktutvikling, samt dermed beslektet virksomhet. Selskapsinformasjon slik som årsberetning, årsregnskap m.v. og innkalling til generalforsamling kan gjøres tilgjengelig gjennom selskapets hjemmesider uten distribusjon postalt.

§ 4.
Aksjekapitalen er på NOK 4 400 000,00 fordelt på 88 000.000 aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,05. I generalforsamling gir en aksje en stemme. § 5.
Selskapets styre består av tre styremedlemmer. Selskapets signatur tegnes av styrets formann alene eller to styremedlemmer i forening.

§ 6.
Selskapets aksjer er fritt omsettelige.

§ 7.
På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:
a: fastsettelse av resultatregnskap og balanse,

b: anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd, i henhold til den fastsatte bal-anse, samt utdeling av utbytte, c: valg av styre og revisor. d: andre saker som hører under generalfor-samlingen.

§ 8.
Selskapets aksjer skal registreres i Verdipa-pirsentralen (VPS). For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser.

Adresser m.v.

Selskapet:

Ocean Energy AS
Hatlevegen 1
NO-6240 Ørskog – Norway

Foretaksnummer:
NO 991 996 575
Foretaksregisteret:
ISIN NO 0010565419

Holdingselskapet: 

General Wave Company AS
Hatlevegen 1
NO – 6240 Ørskog

Foretaksnummer:
NO 918 125 620
Foretaksregisteret:
ISIN NO 0010786643

Aksjonærservice

SMN SPB1 Verdipapirservice
NO-7466 Trondheim – Norway

Tel: +47 88 00 30 40
E-mail: post@general-wave.no
Internett – Webside
www.general-wave.no

Verdenskart: Relative Global Wave Energy Density in kW/m.

Ocean Energys neddykkbare og patenterte flytebøye (Storm Buoy).

Etiske retningslinjer for Ocean Energy AS

Ocean Energy AS krever ærlighet, integritet, lojalitet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Alle ansatte og tillitsvalgte i firmaet skal fremme fir-maets grunnleggende verdier:

Ansvarlig
Den enkelte medarbeider skal opptre akt-somt og redelig overfor kunder, offentlig myndigheter og så vel samarbeide som konkurrerende bedrifter. Lojalitet overfor selskapet skal være en selvfølge i enhver situasjon. Vi skal alltid opptre på en redelig og troverdig måte. Vi skal gjennom våre handlinger sørge for å skape tillit og trygghet. Vi skal opptre profesjonelt og pålitelig.

Kundeorientert
Vi skal alltid ha kunden i fokus gjennom å være konkurransedyktig, tilgjengelig og kvalitetsbevisst.

Samarbeidsorientert
Vi skal sikre en helhetstenkning gjennom hele verdikjeden. Vi skal fremstå som en attraktiv samarbeidspartner.

Ansatte og tillitsvalgte skal i sitt arbeid følge de lover og regler som gjelder og ut-føre sitt arbeid i samsvar med god forretningsskikk, vårt verdigrunnlag og de etiske prinsipper som er nedfelt i dette dokument. Etiske retningslinjer er viktige for å skape tillit, lojalitet og ansvarlig opptreden i Ocean Energy AS.
Etiske retningslinjer skal i tillegg beskytte oss, arbeidstakere og tillitsvalgte, for beskyldninger om uetisk opptreden.
Ocean Energy AS understreker behovet for en åpen og ærlig dialog om spørsmål og problemstillinger som omfattes av de etiske retningslinjer, og at man ved behov avklarer eller søker veiledning hos nærmeste over-ordnede, personalansvarlig eller ledelse.
Hvis ansatte eller tillitsvalgte får kjennskap til forhold som er i strid med lover, forskrifter og de retningslinjer som gjelder virksomheten, plikter de å informere over-ordnede, eventuelt dennes overordnede, firmaets ledelse eller revisjonskomitè.

Personlig opptreden
Alle i Ocean Energy AS skal opptre med respekt og integritet overfor forretnings-forbindelser, kunder, kolleger og andre som vedkommende kommer i kontakt med i tilknytning til sitt arbeid. Selskapets ledere har et særlig ansvar for å fremme åpenhet, lojalitet og respekt. Ocean Energy aksepter-er ikke noen form for trakassering, diskriminering eller annen atferd som kan oppfattes som truende eller nedverdigende. Ocean Energy AS har som mål å være en attraktiv arbeidsplass med gode arbeidsforhold, sikkert arbeidsmiljø, mangfold og balansert kjønnsfordeling.

Interessekonflikter
Ocean Energy ansatte og tillitsvalgte skal unngå situasjoner hvor det kan oppstå kon-likt mellom deres egne personlige og/eller økonomiske interesser og firmaets interesser. Ansatte med innkjøpsmyndighet har et særlig krav til objektivitet og integritet slik at det ikke kan sås tvil om pålitelighet og habilitet.

Ocean Energy AS forventer at de ansatte er lojale mot selskapet og forbyr ansatte å drive virksomhet i konkurranse med Ocean Energy AS. Personer som innehar konfidensiell informasjon skal utøve et bevisst forhold til dette og lojalt forholder seg til signerte taushetserklæringer.

Antikorrupsjon
Ocean Energys ansatte eller tillitsvalgte skal aldri, direkte eller indirekte tilby, love, etterspørre, kreve eller godta ulovlig eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser til noen for å oppnå forretningsmessig begunstigelse utover gaver eller andre ytelser av uvesentlig verdi. Nærmeste overordnede skal alltid rådspørres ved tvil på dette punkt.

Forbudet gjelder også invitasjoner, reise eller deltakelse på arrangementer med leverandører eller forretningsforbindelser uten at dette er godkjent av nærmeste over-ordnede. Det vises for øvrig til den til enhver tid gjeldende reisepolicy.

Avtaler med konsulenter, meklere, agent-er eller andre mellommenn skal aldri brukes til å kanalisere betaling eller andre godtgjørelser til noen slik at Ocean Energy AS regler om bestikkelser og korrupsjon omgås.

Konkurranse
Ocean Energy AS er tilhenger av en fair og åpen konkurranse. Våre ansatte skal ikke under noen omstendighet forårsake brudd på konkurransereglene, gjennom for eksem-pel ulovlig prissamarbeid, ulovlig markedsdeling, eller annen atferd som hindrer, begrenser eller vrir konkurransen i strid med gjeldende konkurranselovgivning.

Taushetsplikt
Arbeidstakeren forplikter seg til å behandle all informasjon han måtte ha, som berører selskapet, konfidensielt. Når den ansatte under sin tjeneste får kunnskap om eller rådighet over dokumenter og opplysninger om forretnings- og driftsforhold i selskapet og selskapets kunder, må den ansatte ikke uberettiget benytte slik kunnskap eller bringe den videre til uvedkommende.

Forholdet til massemedier
Oppgaver, rapporter og annen informasjon fra selskapet skal ha som siktemål å gjøre det mulig for omverdenen å danne seg etkorrekt bilde av bedriftens stilling og virk-somhet. Alle uttalelser til massemedier om selskapets anliggender skal gis av daglig leder eller en annen representant som daglig leder utpeker. Andre representanter for selskapet skal kun uttale seg innenfor sitt ansvarsområde når disse blir særskilt utpekt.

Sanksjoner ved brudd på de etiske retningslinjer
Opptreden i strid med de etiske retningslinjene kan få store konsekvenser for Ocean Energy AS og overtredelser vil derfor bli fulgt opp. For ansatte kan dette bety konsekven-ser i form av muntlig eller skriftlig advarsel og alvorlige tilfeller oppsigelse eller avskjed.

Vedtatt av Styret 16.05.2015